onsdag den 21. november 2012

Ataatsimeersuarneq / Generalforsamlingen 2012

Asasakkat ilaasortat

Ileqquusumik ataatsimeersuarnermi imaqarniliaq nittartakkatsinnut www.pk.gl ilineqareerpoq, kiisalu siulittaasup oqalugiaataa aamma ilineqareerluni.
Siulersuisut nutaat sulillutik aallartipput, anguniagassat tulleriaarlugit. Peqqissaat Kattuffiat-ata suli ersarinnerulernissaa suliffinni, inuiaqatigiinni, sinniisut siulersuisullu akornanni, ilinniartuni - ersersinniarlugu Kattuffik pinngitsoorneqarsinnaangitsoq pisariaqartorlu, ilaasortat pisinnaatitaaffi, sulinermi atugassaritiaasut sulissutigalugit illersorneqartuartussaammata. Kattuffiup suliassai.
Kattuffiulli pisariaqartippai ilaasortat ilaasortaanermut akiliutaat - maannamut suli kinguussaaqqasut amerlaqimmata, kaammattutigerusuppara pineqartut akiligassatik piaartumik isumageqqullgit. Kattuffimmut ilaasortaajunnaarnermik kinguneqarsinnaavoq, ilaasortaanngikkaannilu Kattuffimmiit sullinneqarsinnaanatik.

Ataatsimoorluta kattulluta nukittunerussaagut!

Ajunngikkisi.


Kære medlemmer

Referatet fra den ordinære generalforsamling er lagt ind på vores hjemmeside www.pk.gl , formandens mundtlige beretning ligeså.
Den nye bestyrelse er gået i gang med arbejdet og prioritere indsatsområder. Peqqissaasut Kattuffiat skal være endnu mere synlig i organisation, fag og samfund - på arbejdspladserne, internt i organisationen - TR og bestyrelse, studerende - for at synliggøre og retfærdiggøre vigtigheden af at have en faglig organisation, som tager sig af og forsvarer medlemmernes rettigheder og arbejdsforhold. Organisationens opgave.
Organisationens eksistensgrundlag er kontingentindbetalingerne, til dato er der fortsat mange, der er i restance, hvorfor jeg hermed appellerer til dem, det måtte dreje sig om, at få dette bragt i orden snarest.
Konsekvensen er udelukkelse, og man kan ikke få sagsbehandling, når man ikke er medlem.

Jo flere vi er, jo stærkere er vi sammen!

Ha' det godt!

Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / Formand

tirsdag den 6. november 2012

Avannaani angalaneq / turen til Nord

Beretning fra formandens tur i Ilulissat og Uummannaq
Så kom turen til Ilulissat og Uummannaq, hvor jeg tog af sted fra Nuuk 17.september 2012 for at møde vores medlemmer i de respektive byer. Den oprindelige plan var også at nå Upernavik, men grundet de trafikale forhold og tiden blev det kun til Ilulissat og Uummannaq.
Meddelelsen blev sendt ud til de respektive steder, og jeg indbød til medlemsmøder efter fyraften, som PPK-formand, hvor jeg bl.a. havde overenskomsten 2012, lidt om PK og PPK, motivation til TR-repræsentation som fast dagsorden. Derudover var alt åben til dialog.
Første stop var Kangerlussuaq, hvor der lige var tid til at kigge forbi sygeplejestationen for at hilse på inden turen fortsatte til Ilulissat.

Ilulissat
Det første møde var med ledende regionssygeplejerske Arnannguaq, som kom med en kort situationsbe-skrivelse, hvad angår sygehuset og bemandingen. Qaanaaq blev drøftet, hvor der er nogle udfordringer i forhold til bemandingen, både på det sygeplejefaglige og det lægefaglige område. Det giver nogle udfor-dringer i forhold til at skulle overholde overenskomsten og hviletidsbestemmelserne.
Jeg fik hilst på ledende regionslæge Thomas Lund Sørensen, som kom med en lille appel til mig om at motivere medarbejderne/ medlemmer til at melde sig som repræsentanter i samarbejds /sikkerhedsudvalget, hvilket jeg kun kunne støtte op om. Udvalget er det eneste beslutningsdygtige ud-valg, hvor vores medlemmer kan gøre deres indflydelse gældende, herunder medindflydelse og medbe-stemmelse samt at påtage sig et medansvar.
Efterfølgende var der rundvisning på sygehuset, og der er fantastisk gode fysiske rammer, der er lavet en tilbygning, så personalet har fået egen kantine. En flot operationsgang.
Der er stadig medarbejdere, som har været i mange år, og disse gør en forskel på stedet, hvad kontinuite-ten angår.
Om eftermiddagen var jeg på Alderdomshjemmet—Unganartoq—hvor jeg havde møde med lederen Ra-kel og hendes to sundhedsassistenter, Amalie og Larsine. Samarbejdet med sundhedsvæsenet blev be-skrevet som værende godt. Der skal bygges en demensafdeling med plads til 6 borgere og 1 aflastnings-plads og kommer i brug november 2013.
På mødet drøftede vi arbejdstidsaftalen og hviletidsbestemmelserne samt tjenestetidsskemaer, som åben-bart bliver udfyldt anderledes i forhold til andre steder. Ligeledes drøftede vi rådighedsvagter, tilkalde-vagter og rådighedstillægget. Denne beretning bliver sendt til Qaasuitsup Kommunia, afdelingslederen, vedhæftet overenskomsten, arbejdstidsaftalen og hviletidsbestemmelserne. Der er helt klart nogle ting, der skal pointeres.
Inden medlemsmødet nåede at komme forbi hjemmehjælpslederen i kommunen, Laura, som er sygeple-jerske og fik drøftet ting, der var behov for.
Medlemsmødet blev afholdt i kantinen på sygehuset, og der kom 9 PPK-medlemmer, sygeplejersker, sundhedsassistenter, fysioterapeut, hvor kommunens ergoterapeut Lene og hjemmehjælpsleder Laura også deltog. Lige pt.er der ingen fast sundhedsplejerske, hvor det er Dina, sundhedsplejeassistent, der er konti-nuiteten i sundhedsplejen, og Thomas er nyuddannet og nyansat fysioterapeut, som skal tegne fysiotera-pien i regionen, som ene fysioterapeut.
Overordnet drøftelse om arbejdstidsaftalen, som er fælles for PPK.
Der var positive tilbagemeldinger fra samtlige mødedeltagere.
Til mødet blev der serveret kaffe, the og kager købt i Qajaasaq, Iffiorfeeraq.

Uummannaq
Ankomst tidlig morgen 18.september 2012.
Jeg mødte op på sygehuset og mødte afdelingssygeplejersken Kaalat, der var enesygeplejerske den dag, hvorfor vi aftalte, at jeg skulle komme næste dag, hvor der vil være flere.
Næste stop i Uummannaq blev alderdomshjemmet ”Sorlaqarfiit”, hvor jeg lavede en aftale med lederen sygeplejerske Paneeraq.
Alderdomshjemmet er på 3 etager og blev i 2009 renoveret, hvortil der også kom en ny fløj, som giver ud-fordringer i forhold til bemanding. Der er plads til 25 beboere.
En sundhedshjælper er ansat som souschef. Lederen er også leder for ansatte i bygderne.
Paneeraq oplyste, at der har været påbud fra Arbejdstilsynet.
På Uummannaq sygehus er der ansat 4 sygeplejersker, inklusiv afdelingssygeplejersken Kaalat. Julie, Tina og Hans Frederik er alle fastansatte sygeplejersker. Tina er bygdesygeplejerske og var lånt ud til region Disko for at opdatere personalet der i Pipaluk i 14 dage. Hans Frederik er anæstesisygeplejerske.
Derudover er der ansat en jordemoder, Camilla. Desuden er der 2 sundhedsmedhjælpere og en sundheds-assistent, som er i gang med at tage uddannelsen som forebyggelsesassistent.
Der er 2 læger på sygehuset.
Uummannaq har 6 bygder.

Generelle betragtninger
Det at møde medlemmer, der hvor de er, giver et utroligt godt indblik i deres hverdag. Mødet bekræfter Peqqissaasut Kattuffiat’s eksistensberettigelse.
Den åbenlyse glæde jeg så i mødet med medlemmerne, i PPK sammenhæng, bekræfter, at det er vigtigt med mødet.
Regionsledelsen har store udfordringer i at få en region til at ”fungere” så godt som muligt. Der er udford-ringer i forhold til afstandene, som afhjælpes med telefonmøder eller skype.
Medlemmerne ude i kommunerne har også deres udfordringer.
Regionaliseringen
Der er næsten gået et år, siden implementeringen startede.
I Uummannaq er der et godt samarbejde i huset, og i forhold regionaliseringen var der dog fortsat noget usikkerhed i forhold information, kommunikation, struktur og overblik. Hvem i sundhedsvæsenet træffer beslutninger om overordnede ting—regionsledelsen eller sundhedsledelsen.
Det er vigtigt med et højt informationsniveau og en klar kommunikation, hvis samarbejdet skal lykkes.
Et af formålene med regionsdannelserne var, at det administrative arbejde skulle overgå til regionssygehuset, således at der blev frigjort ressourcer hos ledere på sundhedscentrene til sammen med medarbejderne til at give mere sundhed for pengene. Dette er ikke fuldt implementeret endnu.
Der er behov for at kigge på stillings– og funktionsbeskrivelserne, således de matcher den virkelige hverdag. I resultatpapiret ved overenskomstforhandlingerne skrev vi under på, at der skulle kigges på de nøglepersoner med spidskompetence, som får et udvidet ansvarsområde i forbindelse med regionsdan-nelserne.
Arbejdsmiljø
Mine observationer efter mødet med medlemmerne, er at der generelt er et godt arbejdsmiljø. Medlem-merne har travlt, og der kan være forskelligartede opgaver, der skal løses af én medarbejder, fordi der ikke er så mange at uddelegere til, specielt på sundhedscentret.
Der kan opstå frustrationerne, når der mangler fagpersoner med specialuddannelse, f.eks. sundhedsple-jerske, som hverken findes i Ilulissat eller Uummannaq.
Flere opgaver, som er af høj prioritet på det politiske niveau, opstartes og skal søges løst med de eksisterende ressourcer. Det giver nogle udfordringer.
Overholdelse af arbejdstidsaftalen er en udfordring, særligt de mindre steder. Det er dog fortsat PPK’s anbefaling/opfordring, at denne følges!
I kommunen bliver lederen ”brugt” til at være på tilkaldevagt, hun oppebærer rådighedstillæg, men det er ikke ensbetydende med, at hun skal have tilkaldevagter. Der henvises til arbejdstidsaftalen og beskrivelsen af rådighedstillægget.
Udvikling
Kursusfonden blev præsenteret, og der blev opfordret til at søge den, da det er vigtigt fortsat at kunne holde sig àjour.
Interessen er til stede, der giver dog udfordringer at sende personale afsted fra de mindre steder, da disse skal ”undværes” i perioden, hvorfor denne mulighed kan synes ”ikke-eksisterende”
Muligheden for at få ”viden” til at komme til sig blev også drøftet.
I Uummannaq vil der arbejdes for at de ufaglærte får noget undervisning i basal pleje og hygiejne.
Fagligt organisatorisk
Der er en PK-tillidsrepræsentant på regionssygehuset, som giver udtryk for at det er svært at finde den fornødne tid til at lave TR-arbejde, endsige deltage i TR-møderne. Arbejdsbyrden i hjemmesygeplejen er stor.
Det må dog fortsat være PK’s opfordring, at der bliver afsat tid til TR-arbejdet.
Der er svært at rekruttere TR de små steder. Der er kommet en dialog i gang med HR-chefen i sundheds-væsenet om en evt. fremtidig ”konstruktion” af tillidsrepræsentation, dette vil blive taget op på et Hovedsamarbejdsudvalgsmøde.
PPK/PK kan kun anbefale, at både vores medlemmer og lederne læser deres respektive overenskomster og arbejdstidsaftalen, som er ens for alle i PPK samt hviletidsbestemmelserne.
Der blev begge steder lagt pjecer om PK´s visioner, foreløbig analyse af spørgeskemaundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø, lavet af PK.
1000 tak til alle I gode mennesker, jeg har mødt de to steder. I gør en forskel der hvor I er.
Fortsat god arbejdslyst.
Det var et dejligt gensyn med Avannaa.
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / formand
Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit/Peqqissaasut Kattuffiat

søndag den 14. oktober 2012

Angalanerit / tjenesterejser

Asasakka ilaasortat

Piffimmi kingullermi angalanerinerit pipput. Septemberi qaammat Ilulissaniillungalu Uummannamiippunga. Tikitat alutorsarput nuannararalugulu siulittaasumik tikinneqaramik. Ilaasortat qanimut tikillugit pissarsinaqqaaq.
Nalunaarusiaq piariilerpoq, uungalu quppersagannut ikkutissuara.

Sisamanngorpat Savalimmiunut aallassuunga, nunani avannarlerni peqqissaanermi ileqqorissaarnissamut siunnersooqatigiit naappinnissaminnut Peqqissaasut Kattuffiat aggersaramikku. Pissanganarpoq, pissarsilluarnissaralu naatsorsuutigaara. Kingusinnerusukkut saqqummiussaqarumaarpunga.

Eqqaasitsissutigissuara Peqqissaasut Kattuffiat naliginnaasumik ataatsimeersuassammat sisamanngorneq november-ip allaqqaataani, nal.18.00 Peqqissaanermik Ilinniarfimmi. Takunissarsi qilanaarivara, aggialluarisi.


Kære medlemmer

Der har været rejseaktiviteter gennem den sidste tid. Jeg har således været i Ilulissat og Uummannaq i september måned. Alle var glade for at få besøg af formanden. At møde medlemmerne, der hvor de er, var utrolig givende.
Min rejseberetning er snart færdig, og den vil blive lagt ind på min blog her.

På torsdag tager til Færøerne, hvor der skal være nordisk træf i sygeplejeetisk råd, og Peqqissaasut Kattuffiat er blevet inviteret. Det er spændende, og jeg forventer at få en del input. Jeg vil orientere om mødet efterfølgende.

Afslutningsvis vil jeg gerne minde jer om, at Peqqissaasut Kattuffiat afholder ordinær generalforsamling torsdag 1.november 2012 kl.18.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik. Jeg glæder mig til at se jer. Velmødt. 

Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / formand

fredag den 24. august 2012

Rejsebeskrivelse fra Kujataa


Nuuk, 30.juli 2012
Beretning fra formandens tur i Kujataa
En længe planlagt tur for at møde vores medlemmer blev en realitet i uge 28, fra 9.juli til 13.juli 2012.
Turen skulle være foretaget i foråret, men på grund af overenskomstforhandlinger og andre presserende sager i foråret kunne det først lade sig gøre i juli.
Meddelelsen blev sendt ud til de respektive steder, og jeg indbød til medlemsmøder efter fyraften, som PPK-formand, hvor jeg bl.a. havde overenskomsten 2012, lidt om PK og PPK, motivation til TR-repræsentation som fast dagsorden. Derudover var alt åben til dialog.
Narsarsuaq
1.stop var Narsarsuaq, hvor jeg blev mødt af 2 meget engagerede medarbejdere, Magdalene og Birgitte, som tog sig tid til at fortælle mig om deres arbejde på sygeplejestationen, hvor befolkningsgrundlaget ligger på 150 og op efter, alt efter hvornår på året det er.
Disse to medarbejdere skiller sig ud af mængden og gør en forskel, de kører ambulancen og drager omsorg for dels lokale borgere dels også transitpatienter fra regionen. Der er tale om 2 medarbejdere, der har været der henholdsvis 9 år og 6 år, det kalder jeg kontinuitet. De varetager hele spektret af sundheds- og sygeplejen.
Qaqortoq
Turen til Qaqortoq foregik med en helikopter i storm- og regnvejr, men frem kom vi.
Formiddagen blev brugt på et besøg på alderdomshjemmet, Ajaarsivasik, hvor jeg blev taget godt imod af forstanderen Tove og blev vist rundt efterfulgt af et lille møde med Tove og økonomaen Birthe. Der blev talt om kommende udvidelse af alderdomshjemmet og deraf følgende udfordringer. I anledning af en beboers 80 års fødselsdag blev jeg budt på en god middag på Ajaarsivasik.
Eftermiddagen blev brugt på regionssygehuset, hvor ledende regionssygeplejerske Inge viste rundt på det renoverede sygehus.
Efter fyraften afholdt jeg et medlemsmøde, hvor 12 PPK-medlemmer både fra Sundhedsvæsenet og kommunen (sundhedsassistenter, bioanalytikere, sygeplejersker, sundhedsplejerske og økonoma) mødte op – det var jeg meget glad for. En særlig velkomst fra Inge som udtrykte glæde over mit besøg, og at det vist nok var første gang, formanden var på besøg.
Nanortalik
Fantastisk flot by – sundhedscentret ligger med sådan en udsigt, at det kan være en lise for sjælen at ligge der, hvilket i sig selv kan være medvirkende til at øge ens velvære/velbefindende.
Formiddagen blev brugt til at besøge alderdomshjemmet, som ledes af en sundhedsassistent Dorthe og hendes souschef Najaaraq. Hatten af for dem, da de har mange opgaver og udfordringer.
Eftermiddagen blev brugt på sundhedscentret, hvor Ellen viste rundt i det forholdsvis nye sundhedscenter, og efterfølgende blev der afholdt et PPK-medlemsmøde, også med deltagelse fra alderdomshjemmet. I alt deltog 7 medlemmer.  Stedfortræderen for Stine var Margit, der vikarierer med mellemrum, så der er også noget kontinuitet i det. Der er to ”unge” sygeplejersker, Helle og Sine ansat, stor respekt for dem og deres kolleger på sundhedscentret, som deles om de forskelligartede og mangfoldige opgaver.
Narsaq
Efter ankomst om eftermiddagen afholdte jeg et fyraftensmøde og mødte en stor imødekommenhed. Der havde været en dødsfald om natten, og stemningen var at mærke. Ellers var atmosfæren meget tiltalende og rolig. Marianne, alene - sygeplejerske på tidspunktet og 5-6 engagerede sundhedsassistenter var der, som sammen varetager alle opgaverne. 4 sundhedsmedhjælpere, der har taget merit til sundhedsassistent. En med spidskompetencer inden for apoplexi, en varetager livsstilsambulatoriet, en står for sundhedsplejen og hjemmesygeplejen, laboratoriet, røntgen, perinatal omsorg m.m. Et godt møde, som gensidigt blev værdsat af mødedeltagerne.
Næste formiddag tog Marianne sig tid til at vise mig rundt i sundhedscentret, selv der var lidt travlt på afdelingen, med en patienttransport som skulle gøres klar. Jeg tilbød mig som ledsager velvidende at SHV ikke vil acceptere dette, da jeg for tiden ikke er ansat under SHV – dette for at ”spare” Magdalene fra Narsarsuaq turen til Nuuk. Der blev takket pænt nej til tilbuddet.

Til medlemsmøderne blev der fra PPK budt på kaffe, te og kager. Der blev udleveret PK’s visioner og mål, både på grønlandsk og dansk, plakater, fordelspjecer samt foreløbige resultater af en trivselsundersøgelse, PK har lavet i vinter.

Overordnet vil jeg sige til alle, jeg har mødt og hilst på, tusind tak for modtagelsen. Tak fordi I tog jer tid til mødes med mig.  Jeg følte mig meget velkommen alle steder. Jeg har ikke nævnt alle med navns nævnelse, men jeg husker jer og har jer på nethinden. Jeg ønsker jer alt godt fremover og god arbejdslyst.
Overordnede observationer og betragtninger fra besøget i Kujataa

•    Generelt er der tale om PPK-medlemmer, der har mange års erfaring på de forskellige steder, hvilket betyder meget for kontinuiteten og trygheden hos brugerne/borgerne. Det er helt sikkert en styrke alle de steder jeg har været. Hver og en gør en forskel.
•    Regionaliseringen: Implementeringen er sat i gang, og der er ikke noget at sige til, at der kan opstå usikkerheder i forhold til opgaver og funktioner. Det er helt klart min holdning, at det er vigtigt at sikre sig et højt informationsniveau samt få skabt en god kommunikation til alle medarbejdere på alle niveauer og for så vidt borgerne, under denne proces, således at alle kommer til at føle en vis form for ejerskab af ”det nye”. Dette vil gøre det lettere for vores medlemmer at skulle formidle videre til borgerne. Der er behov for, at der bliver kigget på stillingerne de respektive steder, og der er behov for at få revideret stillings- og funktionsbeskrivelserne, således at de faglige organisationer sammen med arbejdsgiver kan vurdere, om lønnen svarer til de opgaver den enkelte har efter reformen er indført. Dette gælder for så vidt kommunerne også.
•    Det fysiske arbejdsmiljø: Visse steder er det helt klart min mening, at arbejdsforholdene ikke lever op til arbejdstilsynets anbefalinger. SHV og kommunerne laver hver især APV, og det er min forventning, at APV bliver brugt til noget konstruktivt og fremadrettet, og at der bliver taget hånd om de uhensigtsmæssigheder, der måtte være. Medarbejderne/vores medlemmer skulle gerne have mange gode arbejdsår endnu.
PK har lavet en lille trivselsundersøgelse de steder, hvor vi har TR, for at få en fornemmelse af, hvordan vores medlemmer har det, efter reformen er sat i gang, og vi gentager undersøgelsen igen, når der er gået et år.
•    Interesse for udvikling: Kursusfonden blev præsenteret i sin ”nye” form, hvor der er åbnet op for muligheden for at søge midler til en temadag for alle i PPK-gruppen, tværfaglige og eller tværsektorielle, så man nødvendigvis ikke behøver at rejse til Nuuk for at komme på kursus. I stedet kan man få nogle konsulenter til at komme til sig, og sammen få en fælles oplevelse. Emner som kommunikation og supervision blev nævnt. Samtidig vil jeg gerne opfordre ledelsen til at støtte op om kurser for medarbejderen, som har et specifikt ønske, som kan være til gavn for alle. Dette vil have en god signalværdi og være et incitament for fastholdelse af personalet.
•    Set fra de faglige organisationer i PPK, er der brug for lokale politikere. For enheder, som ikke har så mange ansatte, kan det være til glæde og gavn for alle at udpege en fælles tillidsrepræsentant, som repræsenterer PPK på det organisatoriske område, da PPK er et forhandlingssamarbejde, og på det faglige område kan de enkelte faggrupper referere til de respektive faglige organisationer. TR har en vigtig rolle i samarbejdet mellem leder og medarbejder samt i organisationen. TR er brobyggeren og er samtidig talerøret i de beslutningsdygtige samarbejdsudvalg, der findes på arbejdspladsen. Der gør medbestemmelse og medindflydelse sig gældende. Det vil vi arbejde med i PPK efter sommerferien og melder ud.

Mange tak for et meget udbytterigt møde de respektive steder. Kujataa er et smukt sted.
Bedste hilsner
Inuuti Fleischer
Formand for PPK/PK

onsdag den 18. juli 2012

Kujataani angalaneq / Rejse i Sydgrønland

Asasakka ilaasortat

Juli-p 9-aniit 13-at ilanngullugu kujataani angalavunga, illoqarfiillu uku tikillugit: Narsarsuaq, Qaqortoq, Nanortalik Narsaq-lu. Sulisut piffinni assigiinngitsuni naapippakka, Utoqqat Illuanni sulisut ilanngullgit. PPK sinnerlugu aamma angalavunga, ilaasortat sulinerminnik atugarisai paasisassarsiorfigalugit, piffinnilu aamma ataatsimiisitsillunga. Naak sulinngiffeqarnerup nalaaniikkaluartoq tikilluaqqusaanera nuannaarutigaara, malunnarporlu tikitama iluarigaat kattuffimmiik tikinneqarnertik.
Sinniisoqarnissaq kaammattuutigara, minnerunngitsumik massakkut Peqqinnissaqarfimmi nutarsaanermi sulisut sinniissaasa oqartussaaqataanissaat  aalajangeqataasarnissaallu pisariaqarmat.
Pissiffssami qaninnermi angalasimanera nalunaarusioriarlugu nassiussuutissuara tikissimasannut kiisalu sulisitsisunut.
Kujataani sulisut naapissimasakka qutsavigaakka, tamarmik immikkuullarissuteqarput pingaaruteqarlutillu. Sulilluarnissaannik kissaappakka.

Ukiaru naatsorsuutigaara Uummannaq Upernavillu tikissallugit.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq

Kære medlemmer

Jeg har været på rejse i Sydgrønland i perioden 9.juli til 13.juli, hvor jeg kom til følgende steder: Narsarsuaq, Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq. Jeg mødte personalet de respektive steder inklusive personalet på alderdomshjemmene. Jeg rejste også på vegne af PPK for at lidt indblik i de arbejdsforhold vores medlemmer har. Jeg afholdte også medlemsmøder de respektive steder. selv om det er feriesæson for mange, følte jeg mig meget velkommen, og det var mærkbart at vores medlemmer var glade for at få besøg fra den faglige organisation.
Jeg motiverede til at få valgt tillidsrepræsentanter, specielt nu hvor Sundhedsreformen er skudt i gang, fordi det er nødvendigt, at vores medlemmer som medarbejdere får medindflydelse og medbestemmelse.
Jeg vil de nærmeste dage lave en rejsebeskrivelse og sende den rundt til de respektive steder samt de respektive ledelser.
De medarbejdere jeg har mødt på min rejse i Sydgrønland er unikke og vigtige medarbejdere, og jeg takker dem for at have taget imod mig.
Jeg ønsker dem god arbejdslyst.

Jeg planlægger at komme til Uummannaq og Upernavik til efteråret.

Med venlig hilsen
Inuuti Fleischer
Formand

mandag den 16. juli 2012

Isumaqatigiissutit 2012 atsiorput / OK 2012 underskrevet

Asasakka ilaasotat

Isumaqatigiissutit 1.april 2012-ilimiit atuuttussat atsiorneqarput 9.juli 2012. Naatsorsuutigaara akissarsiat aaqqiissutissai kingusinnerpaamik august-i naappat aaqqinneqassasut.

Aasarsiorluarnissassinnik kissaappassi.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq

Kære medlemmer

Overenskomsterne som gælder fra 1.april 2012 blev underskrevet 9.juli 2012. Det er min forventning, at udmøntningen sker senest ultimo august.

Jeg ønsker jer alle en god sommer.

Med venlig hilsen
Inuuti Fleischer
Formand

tirsdag den 5. juni 2012

DSR -kongres 2012 - siulersuisullu

Asasakka ilaasortat

DSR-kongres-imiit uteqqammerpunga, ataatsimeersuarneq pissarsiffioqaaq, imarisai aallartitallu piareersarluarsimasut oqalliseqataasullu malinnaavigalugit. Soorunalimi assersuussinnaanngilagut, isumassarsiorfiusinnaallunilu. Nutaanik aamma attaviusinnaasunik naapitilluni nuanneqaaq.
PK pillugu saqqummiussigama, nunatsinnilu ineriartortumi unammilligassat kattuffittut naapitagut eqqartorlugit, tamannalu tigulluarneqaqaaq. Taamaasilluni PK Kalaallit Nunarpullu Qallunaat Nunaanni ilisarisimaneqarnerulerpoq.

Siulersuisunik nutaassanik qinigassanngortitsineq naammassivoq, siulersuisunullu ilaasortanngorusullutik qinigassanngortittut sisamat qineqqusaarnertaqanngitsumik qinigaapput, tassa sisamat amigaataagamik, massakkut issiasuni marluk ingerlaqqinniarlutik nalunaarnikuupput. Taamaasilluni PK-p siulersuisui qujanartumik ukiassmiit amerlassusissartik anguaat. quppersagarput takusiuk: www.pk.gl

Asarsiorluarisi.

Ajunngikkisi.
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq


Kære medlemmer

Jeg er fornylig returneret efter at have deltaget i DSR's kongres, meget inspirerende kongres, hvor de delegerede var velforberedte og diskussionslystne. Antalsmæssigt kan vi ikke sammenligne os med dem, man kan dog lade sig inspirere. Det var også dejligt at få skabt nye kontakter.
Jeg havde et indlæg om PK og de udfordringer vi har som faglig organisation i et samfund, der er i rivende udvikling, og det blev meget positivt modtaget. PK og dermed Grønland kom således på verdenskortet i Danmark.

Bestyrelsesvalget er nu afsluttet, og 4 kandidater stillede op, og hermed er de valgt ved fredsvalg. 2 nusiddende bestyrelsesmedlemmer genopstiller, så dermed er det mig en stor glæde at kunne fortælle, at bestyrelsen bliver fuldtallig til efteråret. Se i øvrigt vores hjemmeside www.pk.gl

God sommer.

Bedste hilsner
Inuuti Fleischer
Formand

torsdag den 10. maj 2012

Peqataaffigiuk: Siulersuisunik qinersinissaq / Deltag i: Bestyrelsesvalg

Asasakka ilaasortat

Matumuuna qaammattuerusuppunga PK-mi siulersuisunik qinersinissamut peqataaqqullusi. Siulersuisunut ilaasortat katillugit 7-iussapput, siulittaasoq ilanngullugu. Sunneeqataarusukkuit periarfissaqalerputit.
Qinigassanngortikkusukkuit nalunaarfissaavoq: 30.april -28.maj 2012.
Qineqqusaarfissaq: 28.maj-22.juni 2012.
Annertunerusumik paasisaqarusukkuit Tikiusaaq nr.2, 20.årgang 2012, takujuk, imaluunniit www.pk.gl
Qilanaaralugu peqataalluarnissarasi.

11.maj - 25.maj 2012 Danmark-imiissaanga ilaatigut DSR kongres-imut peqataallunga.

Upernaarsiorluarisi.

Inuuti Fleischer
Siulittaasoq

Kære medlemmer

Hermed  opfordrer jeg jer til at stille op til PK's bestyrelsesvalg. Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer, inklusiv formanden. Vil du gøre din indflydelse gældende, har du muligheden nu.
Anmeldelse af kandidatur i perioden 30.april til 28.maj 2012.
Valghandling i perioden 28.maj til 22.juni 2012.
Har du brug for yderligere information, se venligst Tikiusaaq nr. 2, 20.årgang 2012 eller www.pk.gl
Ser frem til jeres deltagelse.

Jeg er i Danmark i perioden 11.maj til 25.maj 2012, hvor jeg skal deltage i bl.a. DSR's kongres.

Godt forår.

Inuuti Fleischer
Formand


onsdag den 18. april 2012

OK 2012 - Isumaqatigiinniarneq 2012

Asasakka Ilaasortat
Taasineq naammassivoq, taasisimasut 80,9% isumaqatigiissut akuersaarpaat. Taaseqataasimasut tamaasa qutsavigaakka.
Imaappoq PPK-p/PK-p ilaasortai ukiuni sisamani isumqatigiissuteqarput, utaqqineqalerporlu Namminersolutik Oqartussat isummernissaat, akuerineqaruni isumaqatigiissutit nutaat 1.april 2012 aallarnefigalugu atuutilissapput. Suliassaq tullinnguuttoq taasaassoq isumaqatigiissutit allaqqissaarnissaat atsiornerilu. Neriuppunga allaqqissaarneri kingullermituut sivisutigissanngitsoq!

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Inuuti Fleischer

Kære Medlemmer
Urafstemningen er slut, af de afgivne stemmer har 80,9% stemt JA. Tak til alle der har afgivet stemmer.
PPK/PK har således en overenskomstperiode på 4 år, og vi afventer tilbagemelding fra Selvstyret, som vil spørge deres bagland, bliver det stemt hjem, gælder de nye overenskomster pr.1.april 2012.
Efterfølgende skal overenskomsterne gennemskrives og underskrives.
Jeg håber, at det ikke kommer til at tage lige så lang tid som sidst!

Med venlig hilsen
Inuuti Fleischer

fredag den 16. marts 2012

OK 2012

Asasakka ilaasortat
PPK Namminersorlutik Oqartussat Isumaqatigiinniartartuilu ippassaq isumaqatigiissuteqarput, tusagassiutitigut nalunaarut takkutissooq.
Marlunngorpat 20.marts 2012 nal.16-17 Dr. Ingrid-ip Napparsimavissuani ataatsimiittarfiani mikinermi isumaqatigiissutit pillugit ataatsimiititsissuunga.
Sapaatip akunnera naalluarisiuk.

Marlunngorpat aggialluarisi.

Inuuti Fleischer
Siulittaasoq

Kære medlemmer
PPK og Selvstyrets Overenskomstafdelingen har i går indgået et overenskomstforlig, og der udkommer en fælles pressemeddelelse i dag.
Tirsdag 20.marts 2012 kl.16-17 vil der være et medlemsmøde om forliget i konferencelokale 2 på Dr. Ingrids Hospital.
God week-end

Vel mødt på tirsdag.

Inuuti Fleischer
Formand

fredag den 17. februar 2012

Besøg af DSR formand Grete Christensen og chefforhandler Helle Varming, SHK

Asasakka ilaasortat
Sapaatip akunnera tulleq Dansk Sygeplejeråd-ip siulittaasua Grete Christensen kiisalu Helle Varming, isumaqatigiinniartartut qullersaat, tikeraassapput.
Siusinnerusukkut ilisimatitsissutigivara ataatsimiititsiniarluta, taamaattumik iluatsillugu ilaasortanut ataatsimiititissuugut pingasunngorpat 22.februar 2012 nal.16-18, Sana'p ataatsimiittarfiani 1-imi.

Aggialluarisi !

Kære medlemmer
I næste uge får vi besøg af formanden for DSR/SHK Grete Christensen og chefforhandler Helle Varming, SHK.
Som tidligere meddelt, vil der i samme anledning, være et medlemsmøde onsdag 22.februar 2012 kl.16 -18 i konferencelokale 1 på Sana.

Velmødt!

Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / formand

tirsdag den 31. januar 2012

år 2012 - overenskomstforhandlinger og besøg fra Danmark

Asasakka ilaasortat - Kære medlemmer

Tamassi ukiortaami pilluaritsi - Godt nytår til jer alle.

Der var d.25.januar 2012 kravsudveksling mellem arbejdsgiver og P.P.K. til de kommende overenskomstforhandlinger i 2012.
OK 2009 var historisk ved, at vi fik et kæmpe lønløft, hvilket også var tiltrængt!
I år siger Kuupik Kleist, at der ikke vil være lønfest!!!
Overenskomstforhandlinger foregår i ugerne 10 og 11.

Formanden for DSR og Sundhedskartellet i Danmark Grete Christensen og Helle Varming, forhandlingschef i Sundhedskartellet, kommer på besøg i Nuuk 20.februar til 23.februar. I den anledning vil PK arbejde på, at der bliver afholdt et medlemsmøde i Nuuk.
Nærmere herom senere.

Tillykke til alle PK-medlemmer i anledningen af  Peqqissaasut Kattuffiata 20 års jubilæum! Stor tak til alle formænd, bestyrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanterne igennem årene, der har gjort et stort stykke arbejde og som har været med til at tegne PK i det grønlandske samfund. Pilluaritsi!

Bedste hilsner
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / formand