tirsdag den 6. november 2012

Avannaani angalaneq / turen til Nord

Beretning fra formandens tur i Ilulissat og Uummannaq
Så kom turen til Ilulissat og Uummannaq, hvor jeg tog af sted fra Nuuk 17.september 2012 for at møde vores medlemmer i de respektive byer. Den oprindelige plan var også at nå Upernavik, men grundet de trafikale forhold og tiden blev det kun til Ilulissat og Uummannaq.
Meddelelsen blev sendt ud til de respektive steder, og jeg indbød til medlemsmøder efter fyraften, som PPK-formand, hvor jeg bl.a. havde overenskomsten 2012, lidt om PK og PPK, motivation til TR-repræsentation som fast dagsorden. Derudover var alt åben til dialog.
Første stop var Kangerlussuaq, hvor der lige var tid til at kigge forbi sygeplejestationen for at hilse på inden turen fortsatte til Ilulissat.

Ilulissat
Det første møde var med ledende regionssygeplejerske Arnannguaq, som kom med en kort situationsbe-skrivelse, hvad angår sygehuset og bemandingen. Qaanaaq blev drøftet, hvor der er nogle udfordringer i forhold til bemandingen, både på det sygeplejefaglige og det lægefaglige område. Det giver nogle udfor-dringer i forhold til at skulle overholde overenskomsten og hviletidsbestemmelserne.
Jeg fik hilst på ledende regionslæge Thomas Lund Sørensen, som kom med en lille appel til mig om at motivere medarbejderne/ medlemmer til at melde sig som repræsentanter i samarbejds /sikkerhedsudvalget, hvilket jeg kun kunne støtte op om. Udvalget er det eneste beslutningsdygtige ud-valg, hvor vores medlemmer kan gøre deres indflydelse gældende, herunder medindflydelse og medbe-stemmelse samt at påtage sig et medansvar.
Efterfølgende var der rundvisning på sygehuset, og der er fantastisk gode fysiske rammer, der er lavet en tilbygning, så personalet har fået egen kantine. En flot operationsgang.
Der er stadig medarbejdere, som har været i mange år, og disse gør en forskel på stedet, hvad kontinuite-ten angår.
Om eftermiddagen var jeg på Alderdomshjemmet—Unganartoq—hvor jeg havde møde med lederen Ra-kel og hendes to sundhedsassistenter, Amalie og Larsine. Samarbejdet med sundhedsvæsenet blev be-skrevet som værende godt. Der skal bygges en demensafdeling med plads til 6 borgere og 1 aflastnings-plads og kommer i brug november 2013.
På mødet drøftede vi arbejdstidsaftalen og hviletidsbestemmelserne samt tjenestetidsskemaer, som åben-bart bliver udfyldt anderledes i forhold til andre steder. Ligeledes drøftede vi rådighedsvagter, tilkalde-vagter og rådighedstillægget. Denne beretning bliver sendt til Qaasuitsup Kommunia, afdelingslederen, vedhæftet overenskomsten, arbejdstidsaftalen og hviletidsbestemmelserne. Der er helt klart nogle ting, der skal pointeres.
Inden medlemsmødet nåede at komme forbi hjemmehjælpslederen i kommunen, Laura, som er sygeple-jerske og fik drøftet ting, der var behov for.
Medlemsmødet blev afholdt i kantinen på sygehuset, og der kom 9 PPK-medlemmer, sygeplejersker, sundhedsassistenter, fysioterapeut, hvor kommunens ergoterapeut Lene og hjemmehjælpsleder Laura også deltog. Lige pt.er der ingen fast sundhedsplejerske, hvor det er Dina, sundhedsplejeassistent, der er konti-nuiteten i sundhedsplejen, og Thomas er nyuddannet og nyansat fysioterapeut, som skal tegne fysiotera-pien i regionen, som ene fysioterapeut.
Overordnet drøftelse om arbejdstidsaftalen, som er fælles for PPK.
Der var positive tilbagemeldinger fra samtlige mødedeltagere.
Til mødet blev der serveret kaffe, the og kager købt i Qajaasaq, Iffiorfeeraq.

Uummannaq
Ankomst tidlig morgen 18.september 2012.
Jeg mødte op på sygehuset og mødte afdelingssygeplejersken Kaalat, der var enesygeplejerske den dag, hvorfor vi aftalte, at jeg skulle komme næste dag, hvor der vil være flere.
Næste stop i Uummannaq blev alderdomshjemmet ”Sorlaqarfiit”, hvor jeg lavede en aftale med lederen sygeplejerske Paneeraq.
Alderdomshjemmet er på 3 etager og blev i 2009 renoveret, hvortil der også kom en ny fløj, som giver ud-fordringer i forhold til bemanding. Der er plads til 25 beboere.
En sundhedshjælper er ansat som souschef. Lederen er også leder for ansatte i bygderne.
Paneeraq oplyste, at der har været påbud fra Arbejdstilsynet.
På Uummannaq sygehus er der ansat 4 sygeplejersker, inklusiv afdelingssygeplejersken Kaalat. Julie, Tina og Hans Frederik er alle fastansatte sygeplejersker. Tina er bygdesygeplejerske og var lånt ud til region Disko for at opdatere personalet der i Pipaluk i 14 dage. Hans Frederik er anæstesisygeplejerske.
Derudover er der ansat en jordemoder, Camilla. Desuden er der 2 sundhedsmedhjælpere og en sundheds-assistent, som er i gang med at tage uddannelsen som forebyggelsesassistent.
Der er 2 læger på sygehuset.
Uummannaq har 6 bygder.

Generelle betragtninger
Det at møde medlemmer, der hvor de er, giver et utroligt godt indblik i deres hverdag. Mødet bekræfter Peqqissaasut Kattuffiat’s eksistensberettigelse.
Den åbenlyse glæde jeg så i mødet med medlemmerne, i PPK sammenhæng, bekræfter, at det er vigtigt med mødet.
Regionsledelsen har store udfordringer i at få en region til at ”fungere” så godt som muligt. Der er udford-ringer i forhold til afstandene, som afhjælpes med telefonmøder eller skype.
Medlemmerne ude i kommunerne har også deres udfordringer.
Regionaliseringen
Der er næsten gået et år, siden implementeringen startede.
I Uummannaq er der et godt samarbejde i huset, og i forhold regionaliseringen var der dog fortsat noget usikkerhed i forhold information, kommunikation, struktur og overblik. Hvem i sundhedsvæsenet træffer beslutninger om overordnede ting—regionsledelsen eller sundhedsledelsen.
Det er vigtigt med et højt informationsniveau og en klar kommunikation, hvis samarbejdet skal lykkes.
Et af formålene med regionsdannelserne var, at det administrative arbejde skulle overgå til regionssygehuset, således at der blev frigjort ressourcer hos ledere på sundhedscentrene til sammen med medarbejderne til at give mere sundhed for pengene. Dette er ikke fuldt implementeret endnu.
Der er behov for at kigge på stillings– og funktionsbeskrivelserne, således de matcher den virkelige hverdag. I resultatpapiret ved overenskomstforhandlingerne skrev vi under på, at der skulle kigges på de nøglepersoner med spidskompetence, som får et udvidet ansvarsområde i forbindelse med regionsdan-nelserne.
Arbejdsmiljø
Mine observationer efter mødet med medlemmerne, er at der generelt er et godt arbejdsmiljø. Medlem-merne har travlt, og der kan være forskelligartede opgaver, der skal løses af én medarbejder, fordi der ikke er så mange at uddelegere til, specielt på sundhedscentret.
Der kan opstå frustrationerne, når der mangler fagpersoner med specialuddannelse, f.eks. sundhedsple-jerske, som hverken findes i Ilulissat eller Uummannaq.
Flere opgaver, som er af høj prioritet på det politiske niveau, opstartes og skal søges løst med de eksisterende ressourcer. Det giver nogle udfordringer.
Overholdelse af arbejdstidsaftalen er en udfordring, særligt de mindre steder. Det er dog fortsat PPK’s anbefaling/opfordring, at denne følges!
I kommunen bliver lederen ”brugt” til at være på tilkaldevagt, hun oppebærer rådighedstillæg, men det er ikke ensbetydende med, at hun skal have tilkaldevagter. Der henvises til arbejdstidsaftalen og beskrivelsen af rådighedstillægget.
Udvikling
Kursusfonden blev præsenteret, og der blev opfordret til at søge den, da det er vigtigt fortsat at kunne holde sig àjour.
Interessen er til stede, der giver dog udfordringer at sende personale afsted fra de mindre steder, da disse skal ”undværes” i perioden, hvorfor denne mulighed kan synes ”ikke-eksisterende”
Muligheden for at få ”viden” til at komme til sig blev også drøftet.
I Uummannaq vil der arbejdes for at de ufaglærte får noget undervisning i basal pleje og hygiejne.
Fagligt organisatorisk
Der er en PK-tillidsrepræsentant på regionssygehuset, som giver udtryk for at det er svært at finde den fornødne tid til at lave TR-arbejde, endsige deltage i TR-møderne. Arbejdsbyrden i hjemmesygeplejen er stor.
Det må dog fortsat være PK’s opfordring, at der bliver afsat tid til TR-arbejdet.
Der er svært at rekruttere TR de små steder. Der er kommet en dialog i gang med HR-chefen i sundheds-væsenet om en evt. fremtidig ”konstruktion” af tillidsrepræsentation, dette vil blive taget op på et Hovedsamarbejdsudvalgsmøde.
PPK/PK kan kun anbefale, at både vores medlemmer og lederne læser deres respektive overenskomster og arbejdstidsaftalen, som er ens for alle i PPK samt hviletidsbestemmelserne.
Der blev begge steder lagt pjecer om PK´s visioner, foreløbig analyse af spørgeskemaundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø, lavet af PK.
1000 tak til alle I gode mennesker, jeg har mødt de to steder. I gør en forskel der hvor I er.
Fortsat god arbejdslyst.
Det var et dejligt gensyn med Avannaa.
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / formand
Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit/Peqqissaasut Kattuffiat

1 kommentar:

  1. BlueHost is the best hosting company for any hosting services you might need.

    SvarSlet