tirsdag den 3. september 2013

Aasiannut - Turen går til Aasiaat


Beretning fra formandens tur i Aasiaat

Den oprindelige plan var at nå hele Diskoregionen: Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Aasiaat.

Grundet vejrforholdene, hvor isen og vejret drillede i perioden, blev det Aasiaat i denne omgang.

Grønland er et stort land med store afstande, og der er mange udfordringer forbundet med det.

 

Meddelelsen blev sendt ud til de respektive arbejdspladser, Plejehjemmet og regionssygehuset, og jeg indbød til medlemsmøder efter fyraften, som PPK-formand, hvor jeg bl.a. havde overenskomsten 2012, lidt om PK og PPK, motivation til TR-repræsentation som fast dagsorden. Derudover var alt åben til dialog.

 

Jeg ankom til Aasiaat den 27.april og rejste tilbage til Nuuk 1.maj 2013.

 

Plejehjemmet—Alanngunnguarmiut

Det første møde om mandagen var med  forstander Henriette Johansen, sygeplejerske samt Karen Søholm, hjemmeplejeleder—sundhedsassistent, som også havde ansvaret for 3 bygder—Kitsissuarsuit, Akunnaaq og Ikamiut. Den sygeplejefaglige bemanding på tidspunktet bestod udover de to nævnte, også af sygeplejerske Lulu, ansat fra november 2012 samt  sundhedsmedhjælper Louise, som bliver pensioneret 1.august 2013. Der er i alt 60 ansatte i hjemmehjælpen og Alanngunnguarmiut, og der er plads til 47 beboere på plejehjemmet.

Plejehjemmet er delt op i 3 afdelinger : afdelingen for ikke plejekrævende beboere, afdelingen for demente og aktivitetsafdelingen, hvor der om dagen kommer borgere fra byen. Køkkenet er en enhed, som også servicerer borgere, der bor ude i byen i eget hjem eller ældreboligerne.

Der er ikke ansat hverken fysioterapeut eller ergoterapeut på plejehjemmet.

Der er åbenlyse udfordringer på plejehjemmet, som står til at blive udvidet. Processen er skudt i gang, der er dog stadig usikkerhedsmomenter, som endnu ikke er afklarede. Økonomien spiller en stor rolle.

Kommunesammenlægningen i sig selv er også en udfordring, hvor kommandovejene synes at være længere end tidligere, og der går lang tid, inden henvendelserne bliver besvaret. Der opleves øget arbejdsmængde og færre økonomiske ressourcer til rådighed.

Det opleves, at Sundhedsvæsenet stiller større krav til personalet på Alanngunnguarmiut.

På mødet drøftede vi overenskomsterne, arbejdstidsaftalen og hviletidsbestemmelserne samt tjenestetidsskemaer, som åbenbart bliver udfyldt anderledes i forhold til andre steder. Ligeledes drøftede vi rådighedsvagter, tilkaldevagter og rådighedstillægget. Denne beretning bliver sendt til Qaasuitsup Kommunia, afdelingslederen, vedhæftet overenskomsten, arbejdstidsaftalen og hviletidsbestemmelserne. Der er helt klart nogle ting, der skal pointeres.

Jeg orienterede om PPK’s Kursusfond, som arbejdsgiver indbetaler til hver måned, og jeg opfordrede medarbejder til at søge midler fra fonden.

  

Forstander Henriette har søgt den grundlæggende lederuddannelse fra efteråret 2013, stor respekt for det.

Der er fra lederens side et ønske om på sigt at højne faglige kvalitet i form af flere faglærte, herunder sundhedsassistenter og sygeplejersker til at løfte opgaven i et samfund, hvor der bliver flere og flere ældre, der skal drages omsorg for.

 

Tak for et godt møde, Henriette og Karen.

 

PPK bød på brød, kage, the og kaffe.

 

Møde med tillidsrepræsentant Sofie Broberg, regionssygehuset.

Sofie er nyvalgt TR på regionssygehuset.

Vi talte om aftalen for tillidsrepræsentanter for sygeplejersker, hvilken rolle en TR har på en arbejdsplads, en brobygger mellem kolleger og ledelse, en repræsentant i Samarbejdsudvalget m.v.

PKA-mappen skal søges opdateret med tovholder—kontaktpersonen Lissi Ottesen, sygeplejerske på OP på D.I.H.

Jeg vil sende Sofie opdateringsmateriale til Sofie’s TR mappe,

Sofie blev orienteret om mødevirksomheden i TR-gruppen, og deltagere uden for Nuuk deltager pt. pr. telefon.

 

Rundtur på regionssygehuset

Alle vegne mødte jeg stor varme og imødekommenhed fra personalet, og jeg følte mig velkommen.

Der er blevet oprettet en ”enhed” lige over for sygehuset, hvor dels sundhedsplejen, hjemmesygeplejen samt diabetesgruppen har til huse, således at den største del af den primære sundhedstjeneste er ude af sygehuset, hvilket giver god mening og har en vis signalværdi udadtil.

 

Medlemsmødet

Hele kantinen var fyldt med PPK-medlemmer, en fantastisk oplevelse med så stor en tilslutning, jeg vil gætte på at der var omkring 30 fremmødte, hvis der ikke var flere.

Formålet med rejsen var at se, lytte og få indblik i vores medlemmers arbejdsforhold/vilkår.

Dagsorden lød på:

¨ Velkomst og præsentation

¨ PPK versus PK

¨ Behov for lokale politikere /  tillidsrepræsentanter for hele PPK området

¨ Kort gennemgang af overenskomster  og aftaler

¨ Spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne

 

Kort om forhandlingssamarbejdet PPK, hvor PK er en del af PPK, at vi sammen forhandler en kollektiv overenskomst på det overordnede plan, vi har en fælles arbejdstidsaftale, vi har en fælles Kursusfond, som jeg opfordrede samtlige til at søge, enten individuelt eller som et team, hvor der kan være tale om afholdelse af temadage lokalt. Det er vigtigt  med et tværfagligt samarbejde uden at ”miste” sin faglige identitet og sin faglighed, for vi kan hver især byde ind med vores kompetencer og løfte opgaven i flok.

 

Jeg orienterede om mit samarbejde som formand med Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, hvor begge parter er interesserede i dialog og samarbejde. Jeg håber, at medlemmerne også betragter dette som vejen frem, da vi har fælles interessenter—nemlig medarbejderne, som er vores medlemmer.

Medlemmerne er velkomne til at rette henvendelse til PK / PPK, også mellemlederne og lederne.

 

Regionaliseringen afstedkommer fortsat en del udfordringer på forskellige planer. Vi oplever forandringstider / brydningstider og ting tager tid.

 

 

Der er behov for at kigge på stillings– og funktionsbeskrivelserne, således de matcher den virkelige hverdag. I resultatpapiret ved overenskomstforhandlingerne skrev vi under på, at der skulle kigges på de nøglepersoner med spidskompetence, som får et udvidet ansvarsområde i forbindelse med regionsdannelserne.

Hermed en opfordring til regionen allerede nu om at reflektere over disse.

 

Der kom et forslag til næste overenskomstforhandling, som Marie Louise lovede at fremsende på skrift :-)

 

Mange, mange tak for et godt fremmøde og et udbytterigt møde til jer alle. Tak til ledende regionssygeplejerske Birgitte, som har bistået med lokale og bestilling af forplejning.

 

Dag nr. 2

Dag nr. 2 brugte jeg på flere individuelle samtaler af forskellige karakter med forskellige fagpersoner, bl.a. vejledning i udfyldelse af tjenestetidsskema, gennemgang af arbejdstidsaftalen og hviletidsbestemmelser.

 

Generelle betragtninger

Som jeg har oplevet det på mine andre rejser, er mødet med medlemmerne der hvor de er utrolig vigtigt, og dette bekræfter PK’s eksistensberettigelse.

Den glæde jeg så i mødet med medlemmerne, i PPK sammenhæng, at det er vigtigt med mødet.

Regionsledelsen har store udfordringer i at få en region til at ”fungere” så godt som muligt under de rammer og vilkår, der er givet.

Det er PPK /PK’s holdning, at hvis et samarbejde skal lykkes, er det vigtigt med et højt informationsniveau og en klar kommunikation.

 

Arbejdsmiljø

Mine observationer efter mødet med medlemmerne, er at der generelt er et godt arbejdsmiljø. Medlemmerne har travlt.

Nye opgaver, som er af høj prioritet som indsatsområder på det politiske niveau, bliver igangsat og skal søges løst med de eksisterende ressourcer. Det giver nogle udfordringer.

Overholdelse af arbejdstidsaftalen er en udfordring, særligt på plejehjemmet. Det er dog fortsat PPK’s anbefaling/opfordring, at denne følges!

I kommunen bliver lederen ”brugt” til at være på tilkaldevagt, hun oppebærer rådighedstillæg, men det er ikke ensbetydende med, at hun skal have tilkaldevagter. Der henvises til arbejdstidsaftalen og beskrivelsen af rådighedstillægget.

 

Udvikling

Kursusfonden blev præsenteret, og der blev opfordret til at søge den, da det er vigtigt fortsat at kunne holde sig àjour.

Muligheden for at få ”viden” til at komme til sig blev også drøftet.

 

Fagligt organisatorisk

Der er en PK-tillidsrepræsentant på regionssygehuset, som skal finde sine ben inden for området. Det må være PK’s opfordring, at der bliver  afsat tid til TR-arbejdet.

Der er svært at rekruttere TR de små steder. Der er kommet en dialog i gang med HR-chefen i sundhedsvæsenet om en evt. fremtidig ”konstruktion” af tillidsrepræsentation, dette vil blive taget op på et Hovedsamarbejdsudvalgsmøde.  

PPK/PK kan kun anbefale, at både vores medlemmer og lederne læser deres respektive overenskomster og arbejdstidsaftalen, som er ens for alle i PPK samt hviletidsbestemmelserne.

 

 

Der blev begge steder lagt pjecer om PK´s visioner, foreløbig analyse af spørgeskemaundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø, lavet af PK.

 

1000 tak til alle i Aasiaat. I gør en forskel der hvor I er.

Fortsat god arbejdslyst.

 

Dejligt gensyn med Aasiaat Sygehus og medarbejderne, Aasiaat by og dennes borgere, denne gang som gæst i byen.

 

Qujanaq!

 

 

Inuuti Fleischer

Siulittaasoq / formand

Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit/Peqqissaasut Kattuffiat

 

 

1 kommentar:

  1. DISCOVER How You Can Master Your Habits And Reprogram The Subconscious Mind To Get Any Result You Want In Your Personal Growth and Fulfillment!

    Introducing... Procrastinating Your Procrastination!

    SvarSlet